Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Zozotech Kft. (8474 Csabrendek, Árpád utca 44. Adószám: 25591028-219, Cégjegyzékszám: 19-09-518585, továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amit kötelező erővel ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
Név: Zozotech Kft.
Székhely és levelezési cím: 8474 Csabrendek Árpád utca 44.
Telefonszám: +3630 2805938
E-mail cím: aruhaz@zozoklima.hu

Jelen szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott igénybe vehető szolgáltatások összesége, minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése
Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.
Felhasználó: az a természetes személy, aki az Szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatás igénybevételére regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 3. pontban felsorolt valamely adatát.

3. A KEZELT ADATOK KÖRE

A regisztráció során a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatok:
– email cím, jelszó
– vezetéknév, keresztnév
– telefonszám
– számlázási cím – számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám
– szállítási cím – szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

A Weboldal használata során technikailag rögzítésre kerülnek a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett eseteket kivéve – nem összekapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Szolgáltató a jobb minőségű kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépére egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis adatcsomagot, másnéven sütit (cookie-t) küld, amivel a Felhasználó számítógépépének internet böngészője egyedileg azonosítható lesz, ugyanakkor a Szolgáltató a felhasználókról semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt.

A sütik (cookie-k) célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A Szolgáltató által többféle süti (cookie) kerül alkalmazásra. Egyes sütik (cookie-k) a Weboldal bizonyos funkcióinak működését látják el, és vannak melyek segítségével a Felhasználók aktivitásáról statisztikai adatot gyűjthetnek.
Ezek a sütik (cookie-k) a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords és Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a sütiket csak bizonyos oldalak megtekintése esetén küldjük el a felhasználó számítógépére, tehát ezekben csak az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Ezek a statisztikai adatok nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Felhasználónak bármikor lehetősége van az internet böngészője beállításaiban ezeket a sütiket (cookie-kat) tiltani, illetve törölni. A sütik (cookie-k) alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a sütik (cookie-k) nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat a megrendelés megfelelő teljesítése, számlázás, házhozszállítás és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, illetve, ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés céljából tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd 3.2. pont) célja a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy biztosítsa az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelmét, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok a jelen szabályzatban írtakon kívüli harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Felhasználó által, a Weboldalon történő regisztráció során, illetve a nem regisztrált Felhasználó által (például e-mailben történő) megrendelés alkalmával megadott személyes adatokat a Szolgáltató, mint Adatkezelő működésének időtartama alatt mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását (ezzel regisztrációját) vissza nem vonja. A Felhasználó, a személyes adatok kezelésének megszüntetését kizárólag írásban kérheti az Adatkezelő elérhetőségei egyikén. (lásd 7.4. pont)

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult az Ügyfél adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja, illetve a Felhasználó és Szolgáltató közötti jogvita esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (például: számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak kezelni, azonban azokat nem teszik közzé, az alábbiakban felsoroltak kivételével harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (például: fuvarozó vállalatot, könyvelőt) vesz igénybe, melyek szerződéses jogviszonyban állnak a céggel. A Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók adatai:
Szente-Kontó Kft. , könyvelés, 8330 Sümeg Ramassetter u. 8.
E-Szoftver Kft., számlázó rendszer, 1191 Budapest, Üllői út 178. I. em.
DPD Hungária Kft., futárszolgálati tevékenység, 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

A Szolgáltató egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (például: Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google.

A Szolgáltató a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, az Felhasználó által megadott Személyes adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

7. FELHASZNÁLÓI JOGOK, RENDELKEZÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatairól. A tájékoztatás kérés kiterjedhet a Felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A Felhasználó a személyes adatairól, illetve annak kezeléséről tájékoztatást, azok módosítását vagy törlését kizárólag írásban kezdeményezheti az Adatkezelőnél, az alábbi elérhetőségeken. Postai úton ajánlott vagy ajánlott-tértivevényes levélben, e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

A Felhasználó egyes adatait a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a Weboldalra belépést/bejelentkezést követően megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait, egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül módosítja vagy törli az adatokat. A módosításra vagy törlésre irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A törlés nem vonatkozik a jogszabály (például: számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Felhasználó az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (PTK.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Csabrendek, 2023 02. 28.